Konfirmasjon


Du er velkommen til konfirmasjonsundervisning i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet - på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Konfirmasjonsdagen

Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kirke er konfirmasjonen en forbønnshandling. Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig, og alle konfirmantene kneler ved alterringen. Presten din ber for deg.

Påmelding

Kirkekontoret sender ut påmeldingsskjema til alle som er døpt og registrert i medlemsregisteret. Når dere har bestemt dere om ungdommen ønsker å konfirmeres, sender dere inn påmeldingsskjemat til det lokale kirkekontoret. Da vil dere få mer informasjon fra presten.

Hovedelementet i konfirmasjonsteologien i dag er at Gud bekrefter den enkelte konfirmant i troen og i livet. Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for den enkelte konfirmant, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus.

Dåp er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten i konfirmasjonstiden. Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet til Kristus og kirken. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.

Overgangsrite

Konfirmasjonen har tradisjonelt vært forstått som en viktig livsrite i overgangsfasen mellom barn og voksen. Konfirmasjonen fungerer fortsatt som en overgangsrite, selv om mye er forandret i samfunnet og konfirmasjon ikke lenger markerer den unges overgang til de voksnes rekker. I dag gir konfirmasjonen en god anledning til dialog for ungdommene i menighetens fellesskap når de er i en alder der viktige refleksjoner om tro, verdier og veivalg for livet skal foretas. Religiøs myndighetsalder er i Norge femten år. Konfirmasjonen kan dermed også ses som en tid for myndiggjøring av kirkens medlemmer.

Rammer for konfirmasjonstiden

Alder: Konfirmasjonen gjennomføres normalt det året konfirmantene fyller 15 år.

Fokus: Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner, i dialog med konfirmantens livsspørsmål.

Anslått omfang: Konfirmasjonstiden gjennomføres over et tidsrom på minimum åtte måneder og har et anslått omfang på 60 timer, hvorav leir kan utgjøre inntil 50% av tiden.

Beskrivelse av hovedkomponentene i konfirmasjonstiden i Aldersund, Lurøy og Træna menigheter:

  • Samlinger: Samlingene legges normalt til Lurøy kirke på lørdager med undervisning fra 09.00- 16.00.
  • Fasteaksjonen: Organiseres i den enkelte krets.
  • Leir:  Helg i april i Træna
  • Gudstjenester: Alle konfirmanter skal delta på 8 gudstjenester i løpet av konfirmantåret. Det forventes at konfirmantene deltar aktivt og bidrar på ulike måter i gudstjenestene.
  • Tjenesteoppgaver: 10 timer. Eksempler på tjenesteoppgaver er tjenster som man ikke tar betalt for, hjelpe noen som trenger litt ekstra hjelp, besøke noen på omsorgsenteret, ta del i Barneklubbene /Barnekor /Mini-KRIK/ Naustet/ Barnesang i kretsene, frivillig arbeid eller oppgaver i gudstjenesten.

Når er det konfirmasjon?

I Aldersund, Lurøy og Træna er det konfirmasjonsgudstjenester fra ca. første søndag i mai og t.o.m første søndag i juni.

Hva koster det?

Det koster kr. 800,-  Pengene brukes til utgifter til leiropphold og materiell.

 

 

 

Powered by Cornerstone