KIRKEGÅRDENE I LURØY KOMMUNE

Til deg som skal sørge for gravferden

 

Etter gravferdslovens bestemmelser er det en person som skal sørge for gravferden. Dvs. at vedkommende skal bl.a. ta de nødvendige beslutninger om hvor den døde skal gravlegges,

hvilken gravferdshandling som skal velges og dessuten bestemme hvem som skal være ansvarlig fester for grav hvis den døde legges i ny grav.

I hvilken grad den som besørger gravferden skal respektere den avdødes ønsker er en vurderingssak, men når det gjelder kremasjon er en forpliktet til å følge den avdødes ønske, dersom vedkommende har ytret seg for eller mot kremasjon.

Veiledning om hvem som kan sørge for gravferden kan gis av Lurøy kirkekontor.

 

Gravlegging av kiste skal normalt finne sted senest 10-ti virkedager etter dødsfallet.

Nedsetting av askeurne senest 6 måneder etter dødsfallet.

 

Til deg som skal velge ny grav

 

Den som er hjemmehørende i Lurøy kommune kan få grav på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen.

De som ikke er beboere i kommunen kan gravlegges her etter nærmere avtale med kirkekontoret.

Valg av gravtype kan være avhengig av om gravferden skjer ved kremasjon eller ikke.

 

 • Ved gravlegging av kiste, kan en enten velge fri kistegrav uten festet grav ved siden av eller fri kistegrav med festet grav ved siden av.

En enkel kistegrav gir plass til en kiste og det kreves ikke betaling for denne så lenge den er fredet, dvs. i 30 år. Dersom det er et ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for gravstedet.

Et festet gravsted består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister. Etter søknad til Lurøy kirkelige fellesråd kan det innvilges tre.

Den graven som tas i bruk er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs. i 30 år. Den/de øvrige graven(e) kreves de inn festeavgift for fra første stund. Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet.

 

 • Ved kremasjon kan en velge urnegrav. Den gir plass for fire urner og er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs. i 20 år. Det er ikke anledning å feste flere urnegraver sammen. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.

 

 • Ved kremasjon kan en også velge anonym grav. Da kan det ikke settes opp gravminne, og gravens nøyaktige plassering vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen.

 

 

Alle graver, unntatt de anonyme, kan beholdes delvis som frigraver og delvis som festede graver inntil 60 år etter siste gravlegging. Dersom det har gått mer enn 60 år fra siste gravlegging/urnenedsettelse, kan ikke graven fornyes/festes uten etter spesielt samtykke fra Lurøy kirkelige fellesråd. Festeavgift forfaller til betaling hvert 10 år.

 

Grav kan ikke forhåndsfestes. Feste av grav kan bare skje i forbindelse med dødsfall.

 

Til deg som ønsker å benytte eksisterende gravsted

 

Når det er ønske om å bruke eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dersom det er festeren av gravstedet som er død, skal den som sørger for gravferden gi samtykke til bruk.

Forutsetningen er i alle tilfeller at det er en ledig grav. Dvs. en grav som ikke er brukt eller er så gammel at den ikke lenger er fredet, for kistegrav 30 år og for urnegrav 20 år gammel.

Et eksisterende gravsted kan festes i 10 års perioder inntil 60 år etter siste gravlegging.

 

Til deg som er fester av et gravsted

 

Du har rett å stelle gravstedet og plikt til å sørge for at det ikke er i forfall. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må det skje med samtykke fra kirkekontoret.

Dersom en fester dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet ønskes overført til.

 

Til deg som vil være tilstede ved urnenedsetting

 

Når kisten gravlegges er det nesten alltid noen tilstede ved graven under handlingen. Men når en urne gravlegges er det ikke selvsagt. Det meldes til kirkekontoret dersom en vil være tilstede. Da avtales tidspunkt for gravleggingen. Urnen skal i alle fall gravlegges innen seks måneder etter dødsfallet.

 

Til deg som skal anskaffe gravminne

 

Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted og det kan skje tidligst seks måneder etter gravferden. I mellomtiden ordner kirkegården med et merke med avdødes navn. Når jorda på en kistegrav har sunket tilstrekkelig, vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing av graven.

En bør ta seg god tid ved valg av gravminne og kirkekontoret skal godkjenne det før oppsetting. Den som er ansvarlig for frigrav eller fester av gravsted, er ansvarlig for at gravminnet ikke kommer i forfall.

 

 • Gravminnet kan forsynes med tekst, symboler, dekor og fotografier. Alt skal være sømmelig og navn som settes på skal være identisk med den avdøde som er gravlagt i gravstedet.

 

 • Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. Lykter, fugler og andre pyntegjenstander på gravminnet kan bare brukes når de er like solide som selve gravminnet.

 

 • Et gravminne til kistegrav kan veie opp til 300kg og ha en bredde på opp til 85cm. Høyden og tykkelsen kan være opp til henholdsvis 150 og 60cm.                                  

Et gravminne til urnegrav kan veie opp til 150kg og ha en bredde på opptil 75cm.

Høyden og tykkelsen kan være henholdsvis 80 og 60cm.                                          

Det skal sikres med forskriftsmessig fundament og stålbolter som forbinder fundament og gravminne.

 

 • Gravminne på ny kistegrav plasseres i bakkant av graven og blir stående der selv etter at den neste graven i gravstedet er tatt i bruk.

 

Til deg som skal pynte graven

 

 • Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Bredden på bedet kan tilsvare bredden på gravminnet, og lengden kan være inntil 60cm, målt fra gravminnets bakkant.                                                                 Planter kan ikke strekke seg ut over plantefeltet eller være høyere enn gravminnet.

 

 • Det er anledning til å pynte med krans, blomsterbukett, m.m.. Det er ikke tillatt å bruke stearinlys, fakler eller voks i åpen boks på graven. Skal det tennes lys ved graven, må det anvendes lykt.                                                                                         

Løse pyntegjenstander skal tas bort etter bruk. Avfall skal kastes i avfallsbeholdere, jord og planterester i en og restavfall i en annen.

 

 • Plantefelt som ikke beplantes skal såes til slik at det er gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

 • På kirkekontoret er det mulig å inngå avtale om stell av plantefelt mot betaling.

 

Til deg som skal betale avgifter til kirkegården

 

 • En urnegrav og en enkel kistegrav er fri for betaling i fredningstiden. Men det koster for tiden 100.- pr år å feste en grav ved siden av den som tas i bruk. Avgiften forfaller til betaling for 10 år av gangen. Dvs. at det betales kr 1000.- pr. grav for en  10 års periode.                                                                                                                           

Ved gjenfeste av grav og når fredningstida er opphørt, er festeavgiften kr 100.- pr. år for alle graver.

 

 • Det kreves gebyr for begravelse/urnenedsettelse på kirkegårdene i Lurøy for personer som ikke er registrert bosatt i kommunen. Gebyret skal dekke en del av de utgifter som er forbundet med handlingen.                                                                      Takstene er:  
  • - Begravelse kr 2500.-
  • - Urnenedsettelse kr 1000.-
    

 

Til deg som skal besøke kirkegården

 

 • Alle er velkommen til å besøke kirkegårdene i Lurøy kommune. Men opphold og ferdsel må skje med en verdighet som kirkegårdens art tilsier. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående og hunder skal føres i bånd,                                                             

Hvis det er behov for kjøring med bil på kirkegården, må det innhentes tillatelse fra kirkekontoret. 

Denne orienteringen er utarbeidet på bakgrunn av lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni 1996, forskrifter til loven og vedtekter for kirkegårdene i Lurøy kommune.

Disse dokumentene finnes på kirkekontoret, kommunehuset og på lokalutvalgskontorene

Orienteringen er utarbeidet av kirkevergen den 24.06.09 og utgitt av Lurøy kirkelige fellesråd

                                                                                                                                        

 

 

 

Powered by Cornerstone